thai eng A  A  A
 

 

เอกสารประกอบการยื่นกู้

 • เอกสารแสดงรายได้
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือผ่านสิทธิ์ของหน่วยงาน
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 1ปี
 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท , รายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี , หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
 • รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 • รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และ แผนที่ตั้งโดยสังเขป
 • เอกสารแสดงข้อมูลส่วนตัว
 •  บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบแจ้งความการแยกกันอยู่
 • ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล